Arts | Politics | Economy | Education & Sciences20 Nov 2017
artikelfotoZimbabwe
Open brief aan de fractiespecialisten Ontwikkelings-samenwerking in de 2e Kamer
Politics, 15 Dec, 2009 - Platform Zimbabwe
Mugabe en Tsvangirai

Sinds een jaar bestaat er een platform van particuliere initiatieven, die actief zijn in Zimbabwe. In een open brief aan Tweede Kamer fractiespcialisten uiten de organisaties in het platform grote zorg over de verminderende aandacht voor Zimbabwe. Zij vragen in de discussie over ontwikkelingssamenwerking, aandacht voor de rol van het particulier initiatief en pleiten voor een onverminderde en liever toenemende aandacht voor Zimbabwe. Hieronder de tekst van deze open brief.
 

Open brief


Aan de fractiespecialisten Ontwikkelingssamenwerking der Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Haarlem, 11 december 2009


Geachte heer/mevrouw,

Sinds een jaar bestaat er een platform van particuliere initiatieven die actief zijn in Zimbabwe. Op zaterdag 7 november hebben de aangesloten organisaties vergaderd over verdere samenwerking. Er zijn al initiatieven rond gezamenlijk transport van hulpgoederen en er is veel kennisuitwisseling. De website van het Platform Zimbabwe is in ontwikkeling en zal in 2010 operationeel worden.

Tijdens de laatste vergadering is grote zorg uitgesproken over de verminderende aandacht voor Zimbabwe. Op dit moment wordt er in en buiten de 2 e Kamer een discussie gevoerd over ontwikkelingssamenwerking, de rol van het particulier initiatief en de keuze voor welke landen ondersteund zouden moeten worden. In die discussie willen wij nadrukkelijk pleiten voor een onverminderde en liever toenemende aandacht voor Zimbabwe.

Zimbabwe dreigt een fragiele staat te worden. De samenwerking tussen de oppositiepartij MDC en de regeringspartij is de enige uitweg tot vreedzame veranderingen. We begrijpen dat Zimbabwe een land is waar op dit moment geen bilaterale relatie mee is op te bouwen. Tegelijkertijd is het een land met een hoog opgeleide bevolking en een voor ontwikkelingslanden sterk maatschappelijk middenveld. De leden van het Platform Zimbabwe hebben veel ervaring in contacten en samenwerking met organisaties in Zimbabwe. De ervaring is dat op particulier niveau goed is samen te werken met Zimbabwaanse organisaties en dat geldt ook voor sommige gemeenten in het land.

Wij weten uit de contacten ook dat de bevolking verlangt naar verandering en hoop put uit de veranderingen in het laatste jaar, hoe klein die ook zijn. De Zimbabwanen beschouwen eind 2008 als een absoluut dieptepunt in hun bestaan. Het potentieel van krachten in Zimbabwe die de negatieve spiraal wil doorbreken is groot. Tegelijkertijd is er de constante dreiging van binnenlandse onrust door de slecht economische situatie en politieke instabiliteit. Politiek gemotiveerd geweld, mensenrechtenschendingen en bestaansonzekerheid voor velen moeten onder de aandacht worden gebracht.

Zimbabwe bevindt zich in een periode van transformatie en wij als Platform Zimbabwe willen er aan bijdragen dat die transformatie vreedzaam verloopt. In onze ogen is het hierbij van essentieel belang dat het maatschappelijk middenveld, de lokale overheden in Zimbabwe en anderen die streven naar verandering zich gesteund weten door ons maar ook door de Nederlandse overheid. Wij pleiten daarom bij u om te zorgen dat bij de discussie rond de toekomst van ontwikkelingssamenwerking, Zimbabwe niet de aandacht verliest die het zo hard nodig heeft. Wij als Platform Zimbabwe willen graag met u van gedachten wisselen over welke vormen van ontwikkelingssamenwerking effectief zijn in de huidige politieke en economische situatie.

Hoogachtend,
namens Platform Zimbabwe, Dik Bol, coördinator Stedenband Haarlem-Mutare
 
redactie Africaserver Magazine
 
De brief is ondertekend namens
- René Huigens, coördinator Stg Lusulu
- Gonneke Campen, Dagelijks bestuur Young Africa International
- Els Govers, Platform Zimbabwe
- Marcel Kampers, Voorzitter St. Stedenband Haarlem-Mutare
- Mw. Riny Conijn, Voorzitter, St. Afrika, een Dorp
- Ben van den Berkmortel, Voorzitter Stichting Home of Hope
- Astrid van Unen (voorzitter), Klaas van Twillert (secretaris) en Mario van de Luijtgaarden (penningmeester), Stichting Vrienden van Nehanda
-
Cees Versteeg, opleidingsdocent en Sportdevelopment advisor, Namens het ROC Nova College CIOS Haarlem
- G.Consten, secr. Landelijke Groep Zuidelijk Afrika AbvaKabo
-
Bert Giskes, Voorzitter WIS, Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) ABVAKABO FNV afd. Groningen
- Ellen Michaelis, penningmeester, Stichting BeeSupport
-
Joop van Kats, secretaris, Stichting St. Anne's Mission Hospital
- Luitzen Wobma, directeur, Derde Wereld Werkplaats
-
Karin de Keizer, voorzitter en oprichtster & Nellie van der Ree namens de bestuursleden van Stichting Kura Uone
- Patrice Delchambre, Kunstenaar en supporter, Fairhome, de safe haven voor straatkinderen in Chegutu
- Jan Paulus. Voorzitter Stichting OOG voor Brunapeg
-
H.Bennen, voorzitter en H.W.Riem, secretaris, Stichting Kinderhulp-ShareTheCare
- Anke en Vincent Wicherink, coördinatie, Onderwijsproject Gwanda
- Lou Pinckaers, voorzitter, Stichting IMBA childrens home


<< to Magazine


more images for
Open brief aan de fractiespecialisten Ontwikkelings-samenwerking in de 2e Kamer: foto
More in Politics:
Surprising Europe is Surprising Audiences
The first day of filming in Amsterdam,...

Wangari Maathai: "Nobody knows everything, you only learn by making mistakes"
In the 1970s, biologist Dr. Wangari...

"Peace is not an event, it's a process" - Interview with Liberian woman peace activist Etwede Cooper
Late 2003 saw the end of the brutal...


More in Zimbabwe:
The Great Escape - Interview with Denton Chikura and Tonderai Munyebvu
Late May and early June, two Zimbabwean actors, Denton Chikura and Tonderai...

A Zimbabwean refugee camp in a downtown Jo'burg church
Three weeks ago I visited the Methodist Church of Southern Africa in downtown...


Currently in the magazine:
Magisch Afrika - maskers en beelden uit Ivoorkust
Magisch Afrika, een schitterende...

Julidans - South African choreographer and dance company from Senegal
"At the same time we were pointing a...

Coup Fatal- uitbundige muziektheatrale ode aan de ‘sapeurs’ van Kinshasa (Congo)
Van 16 t/m 18 juni presenteert het...

Manecas Costa - alsnog in Nederland - win vrijkaarten
Manecas Costa, zanger, componist en...

Online expositie Afrika-foto's Frits Eisenloeffel
Sinds begin februari 2014 staat op de...

Auteur Helon Habila over Olie op water - korting voor bezoekers Africaserver
Op woensdag 19 februari komt de...


Sites for this article:
stedenband Haarlem-Mutare
http://www.haarlem-mutare.nl/

Stichting Lusulu
http://www.lusulu.nl

Stichting IMBA Childrens Home
http://www.imbachildrenshome.com

Stichting Child Future Africa
http://www.childfutureafrica.org

Stichting Pro Afrika
http://www.proafrika.nl

Stichting Home of Hope
http://www.homeofhope.eu

Stichting Young Africa Nederland
http://www.youngafrica.org

Rosemary's Project
http://www.wereldprodukties.nl/Rosemary-project

Stichting Kura Uone
http://www.kura.info

Stichting Afrika één dorp
http://www.afrika-een-dorp.blogspot.com/

Stichting BeeSupport
http://www.beesupport.nl

Stichting de Souza steun Zimbabwe
http://www.desouza-stichtingzimbabwe.nl

Stichting Kinderhulp-ShareTheCare
http://www.sharethecare.nl

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe
http://www.jabulanikids.nl

Derde Wereldwerkplaats Breda
http://www.dwwbreda.org

Stichting Vrienden Murambinda Hospital
http://www.murambindahospital.nl

Stichting Vrienden van Nehanda
http://www.vriendenvannehanda.nl

Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) Abvakabo FNV afd. Groningen
http://www.wisgroningen.nl

Politics and Society
hyperlinks index Africaserver

Zimbabwe
hyperlinks index Africaserver


Processed by Apache Cocoon 2.1.7 in 50 milliseconds.