PhD: Oesophagus cancer on the east coast of South Africa

Maandag 09 December 2019, 09:45
VU-logo.jpg

Titel: Oesophagus cancer on the east coast of South Africa. Promovendus:  E. Loots. Promotor: prof.dr. C.J.J. Mulder, dr. T.E. Madiba. Onderdeel: VU medisch centrum. Categorie: Medisch

vu

Locatie Aula Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
Amsterdam
1081HV
Nederland
http://www.vu.nl